VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

webového sídla www.zdraviex.sk

 

(I)         Definície základných pojmov

 

(1)        Portál je webová sídlo www.zdraviex.sk vrátane všetkých jej prípadných subdomén.

(2)        Prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť Biostabil s.r.o.,  so sídlom Jašíková 18, Bratislava, IČO: 50 050 273, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 108884/B. Kontakt: e-mail: info@zdraviex.sk

(3)        Všeobecné podmienky sú tieto všeobecné obchodné podmienky využívania internetového portálu zdraviex.sk.

(4)        Užívateľ je fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje, resp. má záujem sa zaregistrovať na Portáli v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.

(5)        Autorský zákon je zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

(6)        Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

(II)        Úvodné ustanovenia

 

(7)        Portál je databázou v zmysle ustanovenia § 72 a nasl. Autorského zákona. Akékoľvek nakladanie s autorskými právami sa riadi Autorským zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom na Portáli náležia výlučne Prevádzkovateľovi.

(8)        Užívateľ berie na vedomie, že:

(a)     všetky autorské práva, vrátane softvérových licencií, patenty, úžitkové vzory, vynálezy, priemyselné vzory, dizajny, ochranné známky, know-how, resp. ďalšie práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Portálu patria výlučne Prevádzkovateľovi. Používaním Portálu Užívateľ nezískava akékoľvek práva vzťahujúce sa k Portálu.

(b)     komplexný obsah zverejňovaný na Portáli bez ohľadu na autorstvo zverejnených informácií plní vždy len informačno - poradenskú funkciu a v žiadnom prípade nenahrádza poskytovanie odbornej lekárskej a zdravotníckej starostlivosti, alebo prácu lekárskych a zdravotníckych odborníkov.

(c)     Portál môže obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym zdravotným rizikám, chorobám, lekárskym postupom a kondičným podmienkam. Tieto informácie majú len informatívno - poradenský charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za odbornú zdravotnú či inú starostlivosť.

(9)        Užívateľ získa prístup k službám Portálu a je oprávnený služby užívať iba na základe vykonanej registrácie.

(10)      Užívateľ je povinný sa pred registráciou na Portáli zoznámiť s Všeobecnými podmienkami a vyjadriť s nimi výslovný súhlas v rámci registrácie. Osoba, ktorá nesúhlasí s Všeobecnými podmienkami, je povinná zdržať sa registrácie a používania služieb.

(11)      Vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa okamihom registrácie Užívateľa na Portáli riadia týmito Všeobecnými podmienkami a prípadne aj aktuálnymi cenníkmi/akciovými ponukami Prevádzkovateľa zverejnenými na Portáli. V prípade že dôjde medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb, Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

(12)      K uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom dochádza v okamihu doručenia emailu Užívateľovi, v ktorom Prevádzkovateľ potvrdzuje prijatie platby a sprístupnenie služby v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. V prípade, že Prevádzkovateľ v rámci akciovej ponuky poskytne dočasný bezplatný prístup k svojim službám Užívateľovi iba na základe vykonania registrácie, zmluva medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom vznikne okamihom sprístupnenia služieb Prevádzkovateľa. Takto vzniknutá zmluva uzatvorená na dobu trvania akcie sa taktiež riadi týmito Všeobecnými podmienkami.

 

(III)       Registrácia

 

(13)      Užívateľ získa prístup k službám iba na základe registrácie, ktorá je spravidla realizovaná odoslaním elektronického formulára prostredníctvom Portálu. V osobitných prípadoch je však možné registráciu realizovať tiež e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode (2) týchto Všeobecných podmienok.

(14)      Registrácia užívateľa je prístupná v určenej časti na Portáli. Užívateľ vyplní formulárom požadované údaje, oboznámi sa s Všeobecnými podmienkami využívania Portálu a vyjadrí s nimi súhlas.

(15)      Odoslanie registračného formulára Užívateľom je prejavom slobodnej a vážnej vôle Užívateľa. Odoslaním registračnej žiadosti Užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s Všeobecnými podmienkami, že sa zoznámil s ich znením platným v čase odoslania žiadosti a že sa týmito Všeobecnými podmienkami riadia zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

(16)      Registráciu Užívateľa Prevádzkovateľ potvrdí zaslaním potvrdzujúceho emailu.

(17)      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v rámci akciovej ponuky poskytnúť dočasný bezplatný prístup k niektorým alebo všetkým svojim službám. Tento bezplatný prístup je iba dočasný, jeho trvanie závisí od konkrétnej akciovej ponuky zverejnenej na Portáli.  Počas tohto skúšobného prístupu má Užívateľ možnosť vyskúšať si služby Prevádzkovateľa. Ak však chce Užívateľ pokračovať v užívaní služieb po uplynutí určenej doby, jeho prístup k nim je podmienený vykonaním objednávky služieb a zaplatením ceny prístupu podľa aktuálneho cenníka. 

 

(IV)      Objednávka služieb a vykonanie platby

 

(18)      Objednávku služieb môže Užívateľ vykonať po prihlásení sa do svojho účtu na Portáli. Pri každom type služby je uvedená jej cena podľa aktuálneho cenníka.

(19)      Užívateľ si v rámci objednávky vyberie spôsob platby za služby. Za prístup k službám môže zaplatiť: (i) po vykonaní objednávky bankovým prevodom (podľa údajov na predfaktúre, ktorá mu bude doručená elektronicky), alebo (ii) počas vykonávania objednávky platobnou kartou.

(20)      Odoslanie objednávky služieb Užívateľom je ponukou na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom za cenu uvedenú v aktuálnej cenovej ponuke. Je prejavom slobodnej a vážnej vôle Užívateľa. Odoslaním objednávky služieb Užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s Všeobecnými podmienkami, že sa zoznámil s ich znením platným v čase odoslania žiadosti a že sa týmito Všeobecnými podmienkami, ktoré sú obsahovo neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

(21)      Prevádzkovateľ Užívateľovi zároveň, v závislosti od Užívateľom zvoleného spôsobu platby, odošle Užívateľovi prostredníctvom elektronickej pošty (i) preddavkovú faktúru v prípade, ak si Užívateľ vybral zaplatenie za služby bankovým prevodom, alebo (ii) faktúru v prípade, že Užívateľ za službu zaplatil platobnou kartou. Potvrdenie prijatia objednávky služieb nie je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy ale potvrdením, že Prevádzkovateľ obdržal Užívateľov návrh na uzavretie zmluvy.

(22)      Preddavková faktúra je podkladom pre vykonanie platby Užívateľom za poskytnutie prístupu k službám. Po úhrade fakturovanej čiastky a jej pripísaní na bankový účet Prevádzkovateľa bude Užívateľovi na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári odoslaný e-mail potvrdzujúci obdržanie platby Prevádzkovateľom spolu s faktúrou.

(23)      Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za objednané služby a to najneskôr k dátumu splatnosti preddavkovej faktúry. Dňom zaplatenia ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu Prevádzkovateľa.

 

(V)       Podmienky poskytovania služieb

 

(24)      Cena za prístup k službe je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka dostupného na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za služby a poskytovať Užívateľom rôzne cenové akcie (zľavy).

(25)      Užívateľovi bude za prístup k objednaným službám fakturovaná cena podľa cenníka Prevádzkovateľa aktuálneho v čase odoslania objednávky Užívateľom.

(26)      Za opätovné zriadenie prístupu k službám (po uplynutí doby, na ktorú bol v zmysle objednávky Užívateľovi zriadený prístup) bude Užívateľovi po jeho súhlase s obnovením služby účtovaná cena stanovená v aktuálnom cenníku Prevádzkovateľa za žiadané služby. Poskytovanie služieb bude Užívateľovi obnovené na základe postupu popísaného v týchto Všeobecných podmienkach.

(27)      Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného  odkladu po pripísaní vyfakturovanej čiastky v prospech jeho účtu sprístupniť Užívateľovi služby v rozsahu Užívateľovej objednávky. Umožnením prístupu Užívateľa k službám sa objednané služby považujú za dodané.

(28)      Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po pripísaní vyfakturovanej čiastky v prospech jeho účtu a sprístupnení služby Užívateľovi odošle Užívateľovi na ním poskytnutú e-mailovú adresu informáciou o sprístupnení služby. Doručením tohto potvrdzujúceho e-mailu Užívateľovi dochádza k uzavretiu zmluvy.

(29)      Potvrdzujúci e-mail bude Užívateľovi doručený spolu s kópiou Všeobecných podmienok platných v čase uzavretia zmluvy. Zaslaním tohto potvrdzujúceho emailu a kópie Všeobecných podmienok Prevádzkovateľ poskytne Užívateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy a zmluvné podmienky na trvanlivom médiu, čim si splní svoju informačnú povinnosť, ktorú má voči spotrebiteľom v zmysle zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení ďalších predpisov a ostatným príjemcom služby informačnej spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

(30)      Užívateľ je povinný oboznámiť sa s Všeobecnými podmienkami ako aj obsahom služby pred začatím využívania služieb, teda pred registráciou, resp. v čase registrácie na Portáli a vyjadriť s nimi súhlas. Obsah Všeobecných podmienok mu je opätovne pripomenutý aj v čase odoslania objednávky služieb.

(31)      Užívateľ sa už okamihom registrácie zaväzuje, že bude službu užívať v súlade s Všeobecnými podmienkami, právnymi predpismi a prípadne aj pokynmi Prevádzkovateľa.

(32)      Užívateľ udelením súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami zároveň súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov Prevádzkovateľom pre prípady uvedené v týchto Všeobecných podmienkach.

(33)      Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť podmienky poskytovania služby, teda Všeobecné podmienky, vrátane cenníka a že je oprávnený poskytovať zľavy resp. cenové akcie.

(34)      Užívateľ sa zaväzuje uviesť v registračnej žiadosti a objednávke služieb pravdivé, úplné a presné údaje a oznámiť Prevádzkovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v žiadosti; v prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodujúce údaje uvedené v žiadosti a Užívateľ zodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.

(35)      Užívateľovi je na základe zmluvy poskytnutý prístup k objednaným elektronickým službám vymedzeným v týchto Všeobecných podmienkach a to na určité časové obdobie. Služby spočívajú primárne v prístupe Užívateľa k obsahu databáz umiestneným na Portáli.

(36)      Užívateľ je po dobu poskytovania služby Prevádzkovateľom oprávnený používať služby ako aj predmety ochrany práva duševného vlastníctva sprístupnené Prevádzkovateľom v rámci služby osobne a pre vlastnú potrebu, a to výlučne prostredníctvom prístupu k službe v rozsahu uvedenom v zmluve a Všeobecných podmienkach. Toto oprávnenie je neprenosné.

(37)      Užívateľ sa zaväzuje, že nezasiahne do autorských práv k autorským dielam alebo iným predmetom ochrany práv duševného vlastníctva umiestnených na Portáli, najmä ich nebude užívať a sprístupňovať verejnosti inak, než stanovujú tieto Všeobecné podmienky.

(38)      Užívateľ nemá právo poskytnúť, ani postúpiť, ani prenajímať, ani požičiavať, ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup k Službe úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

(39)      Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a registračné údaje (vrátane hesiel) pre prístup k službe pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.

(40)      Užívateľ sa zaväzuje, že nebude služby Prevádzkovateľa meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať ich dobré meno alebo dobré meno Prevádzkovateľa.

(41)      Užívateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania služby podľa týchto Všeobecných podmienok a bezodkladne ohlásiť Prevádzkovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služby Prevádzkovateľom.

(42)      Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi právo používať služby Portálu v dohodnutom rozsahu a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.

(43)      Prevádzkovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Portálu, vrátane zmeny poskytovania služby a týchto Všeobecných podmienok, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.

(44)      Prevádzkovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu. Prevádzkovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb, odstrániť obsah Užívateľov a zablokovať prístup Užívateľa k službe najmä pri zneužití služby alebo podozrení zo zneužitia služby Užívateľom, či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľa daných Všeobecnými podmienkami alebo právnymi predpismi.

(45)      Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupňovať na Portáli reklamu.

 

(VI)      Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady a škodu

 

(46)      Prevádzkovateľ zodpovedá Užívateľovi za umožnenie prístupu k službám v rozsahu podľa zmluvy a Všeobecných podmienok a za to, že je oprávnený predmetné služby prostredníctvom Portálu poskytnúť.

(47)      Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Užívateľa a Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

(a)   informácie sprístupňované Prevádzkovateľom prostredníctvom Portálu nie sú záväzné a majú informatívny charakter;

(b)   Prevádzkovateľ nezodpovedá a neposkytuje Užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie Portálu, za nepretržité alebo bezchybné poskytovanie služieb, ich neustálu dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre Užívateľom zamýšľaný účel;

(c)   Užívateľ užíva službu na vlastnú zodpovednosť a riziko a nesie všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na použitie služieb Prevádzkovateľa.

(48)      V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane Prevádzkovateľa je zodpovednosť Prevádzkovateľa voči Užívateľovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby; túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania služby. Užívateľovi nepatrí právo uplatňovať iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady, ani za škodu.

 

 

 

(VII)     Trvanie zmluvy

 

(49)      Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to na obdobie od 1-12 mesiacov, v závislosti od Užívateľovej objednávky.

(50)      Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených zákonom a týmito Všeobecnými podmienkami, najmä uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzavretá alebo odstúpením od zmluvy.

(51)      Porušenie ustanovení týchto Všeobecných podmienok Užívateľom môže byť dôvodom k okamžitému prerušeniu alebo zastaveniu poskytovania služby. V takýchto prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou, pričom Užívateľ stráca nárok na prístup k službe a na vrátenie už zaplatenej ceny v plnom rozsahu, resp. Prevádzkovateľ nestráca nárok na zaplatenie ceny za službu za celé fakturačné obdobie.

(52)      Zrušením alebo zánikom zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na používanie služby.

 

(VIII)    Ochrana osobných údajov

 

(53)      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

(54)      Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje užívateľa: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, pričom Užívateľ je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu.

(55)      Osobné údaje Užívateľa Prevádzkovateľ spracúva primárne na základe Zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej Užívateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, resp. v rozsahu nevyhnutnom v predzmluvných vzťahoch. Účelom spracovania osobných údajov Užívateľa je realizácia práv a povinností Prevádzkovateľa a Užívateľa z ich zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov, a teda riadne poskytovanie služieb Prevádzkovateľa.

(56)      V rozsahu v ktorom Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nad rámec právneho základu, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa na základe jeho súhlasu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

(57)      Účelom spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom je poskytovanie služieb Portálu.

(58)      Poskytnuté osobné údaje sú spracované iba Prevádzkovateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom.

(59)      Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uviesť  správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľa informovať o zmenách svojich osobných údajov alebo o potrebe ich doplnenia. Uvedením svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi Užívateľ potvrdzuje, že ide o správne a pravdivé údaje.

(60)      Užívateľ má v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či o ňom Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, aké údaje o ňom Prevádzkovateľ spracúva ako aj zdroj týchto údajov. Má taktiež právo žiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov za podmienok stanovených zákonom o ochrane osobných údajov. Užívateľ môže ďalej u Prevádzkovateľa namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov ktoré boli/môžu byť použité na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť Užívateľa do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti Užívateľa.

 

(IX)      Záverečné ustanovenia

 

(61)      Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(62)      Prevod práv a povinností Užívateľa zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

(63)      Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je vždy prístupné na internetovej adrese: https://zdraviex.sk.

(64)      Zmeny poskytovania služby a Všeobecných podmienok a dátum účinnosti aktuálneho znenia Všeobecných podmienok bude Užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na Portáli Ak Užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo Všeobecných podmienok výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. Užívateľ má právo zmluvu ako aj užívanie služby písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách.